Privacy statement

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACY VERKLARING)

Versie 24.05.2018

Auto Controle & Techniek (ACT) is door de bevoegde overheid erkend voor de uitvoering van de technische keuring en de organisatie van de rijbewijsexamens. ACT hecht veel belang aan de bescherming van alle persoonlijke gegevens van al haar klanten, leveranciers, medewerkers, sollicitanten en andere stakeholders. Wij behandelen alle aan ons verstrekte persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid conform de Europese regelgeving met betrekking tot General Data Protection Regulation (GDPR, verordening EU 2016/679) en de Belgische privacywetgeving.

In dit document vindt u toelichting omtrent het algemene beleid van ACT op het vlak van gegevensbeheer en verwerking conform de van toepassing zijnde wetgeving. Het verzamelen, verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens wordt binnen de onderneming ACT ernstig genomen en wordt als volgt toegepast:
- persoonsgegevens worden op een doelgerichte en correcte manier verwerkt
- alle redelijke maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen
- er wordt op een transparante wijze omgegaan met de aard van de persoonsgegevens die we verzamelen en wat we ermee doen.
- indien u hierover informatie wenst of vragen heeft, kan u ons contacteren

Verwerkingsverantwoordelijke

Auto Controle & Techniek, Kolonel Bourgstraat 118, 1140 Schaarbeek is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing zijn binnen ACT. Voor specifieke vragen rond persoonsgegevens en de verwerking ervan kan u steeds contact opnemen via e-mail op GDPR@autocontrole.be of per post een brief sturen naar Auto Controle & Techniek, Kolonel Bourgstraat 118, 1140 Schaarbeek ter attentie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
 

Activiteiten van ACT

Auto Controle & Techniek verzamelt persoonsgegevens in het kader van de opdrachten haar toegewezen door de bevoegde overheden. Volgende activiteiten behoren tot de opdrachten van ACT:
- uitvoeren van keuringsactiviteiten van motorvoertuigen en hun aanhangwagens
- het organiseren en de afname van de examens tot het behalen van het rijbewijs
- activiteiten met betrekking tot de ondersteuning en supervisie van de bovenstaande opdrachten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt

Auto Controle & Techniek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens wanneer u ons deze schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk contact meedeelt of overmaakt (brief, e-mail, website, telefoon, contract, afspraak, contactformulier,…) of die wij verkrijgen in het kader van een wettelijk omschreven opdracht.
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verzameld en verwerkt worden, afhankelijk van de aard van het contact dat wij met u hebben:
- naam en voornaam
- adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
- voertuiggegevens (waaronder kentekenplaat en chassisnummer,…)
- gegevens met betrekking tot rijbewijsexamens en het (voorlopig) rijbewijs
- rijksregisternummer
- geboortedatum, taal en geslacht (specifiek voor de rijbewijsactiviteiten).

Indien u schriftelijk reageert op een vacature bij ACT kunnen bovendien volgende gegevens verzameld en verwerkt worden die u ons ter beschikking stelt:
- diploma’s
- attest van goed gedrag en zeden.

ACT beschikt over websites om u te informeren over onze diensten en events en voor het maken van afspraken. Op deze websites worden cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd) gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies.

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Er zijn cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics).

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in uw browsers. De meeste websites werken niet optimaal als u besluit cookies uit te schakelen. Onze policy met betrekking tot cookies vindt u ook hieronder terug op onze website.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliseren van uw surfgemak en voor marketing doeleinden. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u melden (zie hieronder rubriek “rechten van de betrokkene”).

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven.

Overdracht aan derde partijen

Behoudens de wettelijke verplichtingen of voor overheidsinstanties die recht hebben om uw gegevens te ontvangen of op te vragen, verkopen of verhuren wij geenszins uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van ACT nv. Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Verwerkers zullen op eigen initiatief uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij voorzien de nodige fysische, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. De nodige processen en procedures zijn aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Uw rechten m.b.t. persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR.

Eenieder heeft recht op inzage, ondervraging en aanpassingen, waardoor hij, indien nodig, de persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, verouderd zijn of waarvan de inzameling onnauwkeurig is gebeurd, onvolledig was of waarvan het gebruik of de instandhouding niet strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van de opdracht van ACT, kan aanpassen, aanvullen, updaten of wissen. Elke persoon kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar GDPR@autocontrole.be of per post een brief te sturen naar Autcontrole, Kolonel Bourgstraat 118, 1140 Schaarbeek ter attentie van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Dit verzoek dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitskaart teneinde te verhinderen dat uw gegevens verkeerdelijk zouden worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden.

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Gegevens-beschermingsautoriteit GBA) worden door ACT nv gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop ACT nv uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevens-beschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35 - contact@apd-gba.be - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

De onderneming

Dit is de site van Auto Controle & Techniek, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1140 Schaarbeek, Kolonel Bourgstraat 118.

De inhoud van de website

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Auto Controle & Techniek nv, over haar filialen en haar respectievelijke activiteiten. Alhoewel wij bij de creatie van de website de grootste zorg besteed hebben om informatie te verschaffen waarvan wij menen dat zij actueel en juist is, kunnen wij noch de correctheid, noch de volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie garanderen, noch verzekeren dat de site alomvattend is.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Gezien de site regelmatig kan worden aangepast dient de gebruiker zich er van bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Auto Controle & Techniek nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, kunnen wij evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist of dat op eender welke manier schadelijk kan zijn, en erkent dat Automobiel-Controle en techniek nv niet in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Evenmin kan Auto Controle & Techniek nv aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door deze site te bezoeken verleent u Auto Controle & Techniek nv het recht om de gegevens, die door haar zouden zijn verzameld tijdens dit bezoek, intern te gebruiken voor analyses en marketingdoeleinden. Voor zover persoonsgegevens worden verzameld en overeenkomstig de GDPR (General Data Protection Regulation), beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens. Met het oog hierop verzoeken wij u zo nodig met ons contact op te nemen.

Het auteursrecht

Eigenaar van het auteursrecht: Auto Controle & Techniek nv, © 2001

De teksten, lay-out, afbeeldingen, slogans en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht en voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Geschillen & informaticacriminaliteit

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Met betrekking tot het zich op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot de informaticasystemen, hun onderdelen of de gegevens die erop bewaard worden, geldt in het bijzonder de wet van 28 november 2000 inzake de informaticacriminaliteit.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Automobiel-Controle en Techniek NV zijn beschermde handelsmerken.

Cookie policy

ACT maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze websites.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Geen persoonsgegevens

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.  

Welke cookies gebruikt ACT?

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.

ACT maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2.    Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

3.    Performantie cookies
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's het populairst zijn.

4.    Third party cookies
De website bevat ook elementen van andere, derde partijen. 

Cookies weigeren / uitschakelen

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer - Google Chrome - FireFox - Safari.