Rijbewijs A1, A2, A theorie-examen

Minimumleeftijd theorie-examen

 

 • A1 - de minimum leeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 jaar en 9 maanden
 • A2 - de minimum leeftijd om het theorie-examen af te leggen is 19 jaar en 9 maanden
 • A  - de minimum leeftijd om het theorie-examen af te leggen is 23 jaar en 9 maanden

 

* bij een geleidelijke (progressieve) toegang tot het rijbewijs A1 -> A2 -> A dient de kandidaat slechts eenmaal te slagen voor het theorie-examen en is hij/zij in de volgende stappen hiervan vrijgesteld

Leerstof voor het theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen.

De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden. Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Voor het rijbewijs A1-A2-A zijn er 50 vragen. Om te slagen moet men tenminste 41 punten op 50behalen. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof voor het theorie-examen

Algemeen

verkeersborden - verkeerslichten - bevoegde personen - voorrang - inhalen - stilstaan en parkeren - richtingsverandering - kruisen - inhalen - gedrag op kruispunten/rotondes - ritsen - plaats op de rijbaan - auto(snel)wegen - overwegen - snelheid - rijbewijs - vervallenverklaring - alcohol - defensief rijgedrag - lichten - overtredingen - elementaire maatregelen bij verkeersongevallen & hulp aan slachtoffers - bewaren van afstand - rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden - veiligheidseisen m.b.t. het laden van het voertuig / de vervoerde personen - regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig - administratieve documenten - houding t.o.v. ander weggebruikers - mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn - gebruik van veiligheidsgordels, ook de veiligheidsvoorzieningen voor kinderen - veiligheid in tunnels -  ...

Specifiek

 • gebruik van beschermende uitrusting, zoals hand- schoenen, schoeisel, kleding en helm
 • zichtbaarheid van motorrijders voor medeweggebruikers
 • specifieke risico’s in verband met uiteenlopende wegomstandigheden, met bijzondere aandacht voor gladde delen van het wegdek (putdeksels, wegmarkeringen, tramrails ...)
 • mechanische onderdelen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn, met bijzondere aandacht voor de noodstopschakelaar, het oliepeil en de ketting
 •  

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.

Kandidaten die noch het Nederlands noch het Frans machtig zijn, kunnen het examen eveneens afleggen met een beëdigde tolk in het Engels of in het Duits. Er is een sessie voorzien op 07/05/2021 om 11:00.

Om een plaats te boeken, dient u naar het examencentrum te komen.

An English translator session is foreseen on 24/11/2020 at 09:30h. To book you spot, please come to the examcenter to plan your reservation.