Autobus en Autocar

Algemeen

We werken ENKEL op afspraak  -   Maak hier een afspraak.

 

EN VERGEET NIET, u mag u al aanmelden/afspraak maken vanaf 2 maanden vóór de uiterste geldigheidsdatum van uw huidig keuringsbewijs. Wacht dus niet tot het laatste moment om een afspraak te maken.

- - - - - - - 

Autocars en autobussen zijn voertuigen van de categorie M2 en M3 die ontworpen en gebouwd worden voor het vervoer van personen die, met inbegrip van de zetel van de bestuurder, meer dan acht zitplaatsen bevatten, en met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) onder (M2) of boven (M3) 5 ton.

Indien het voertuig verbouwd werd sinds de vorige keuring dan dient u dit te melden aan de keurder vóór aanvang van een nieuwe keuring. Belangrijke verbouwingen aan het voertuigen vereisen sowieso een nieuwe keuring voor het opnieuw in gebruik nemen van het voertuig.

Begeef u steeds veilig naar het keuringsstation: zorg ervoor dat alle veiligheidssystemen van uw voertuig functioneren vooraleer u naar het keuringsstation vertrekt.

Vereiste documenten

Volgende documenten moeten voorgelegd worden tijdens uw bezoek aan de autokeuring. Ga dus steeds na of u over de originele documenten beschikt. Om fraude tegen te gaan worden inderdaad noch fotokopies, noch scans aanvaard in de keuringcentra.

OPGELET ! 

Naargelang het type keuring dat moet uitgevoerd worden zullen u, behalve de volgende documenten, misschien bijkomende documenten gevraagd worden. Deze worden vermeld in de rubrieken over elk type keuring.

Belgisch inschrijvingsbewijs

Het inschrijvingsbewijs is een roze of zandkleurig document van formaat A4 (voor de voertuigen ingeschreven na 15/01/2011). Dit document levert het bewijs dat uw voertuig ingeschreven is bij de DIV, de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen.

Wat gedaan indien u niet beschikt over het inschrijvingsbewijs ?

Diefstal /verlies/vernietiging
Is uw inschrijvingsbewijs gestolen of vernietigd ? Bent u ze verloren? Dan moet u dit aangeven bij de politie. U krijgt dan een attest van onvrijwillig verlies. Met dit attest kunt u een aanvraag richten tot de DIV om een duplicaat te bekomen van uw inschrijvingsbewijs. Tijdens uw bezoek aan het autokeuringscentrum legt u het duplicaat voor als alternatief voor het originele inschrijvingsbewijs.

Buitenlands ingevoerd voertuig
Indien u de eigenaar bent van een buitenlands voertuig dat ingevoerd werd in België moet u de drie volgende documenten voorleggen als alternatief voor het Belgisch inschrijvingsbewijs :

  • het douanevignet 705
  • het buitenlands inschrijvingsbewijs
  • een gelijkvormigheidsattest

Gelijkvormigheidsattest - COC

Elk voertuigtype dat gebouwd of ingevoerd wordt in België wordt gehomologeerd door de betrokken Overheidsdienst in een proces-verbaal van goedkeuring (PVG). Het Belgisch gelijkvormigheidsattest bekrachtigt dat het voertuig goed en wel beantwoordt aan de beschrijving van het PVG. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris bij de aankoop van uw wagen. Daarom bestaat het document onder verscheidene vormen en kleuren naargelang het merk van het voertuig.

Sinds januari 1999 is het Belgisch gelijkvormigheidsattest verplicht vervangen door het Europees gelijkvormigheidsattest (COC).

Wat indien u niet beschikt over een gelijkvormigheidsattest ?

Neem contact op met de invoerder of de officiële mandataris van uw voertuig om een aanvraag tot het bekomen van het gelijkvormigheidsattest te verkrijgen. U kunt ook in een keuringscentrum langsgaan om een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen wanneer uw voertuig wordt ingevoerd uit het buitenland. Een dossier zal er opgesteld worden dat naar de betrokken overheidsdienst mobiliteit zal doorgestuurd worden, die, na goedkeuring, op zijn beurt een goedkeuringsattest zal overmaken als alternatief voor het vereiste gelijkvormigheidsattest.

Keuringsbewijs

Het keuringsbewijs wordt overgemaakt na de keuring van uw voertuig. Dit keuringsbewijs heeft een groene of rode kleur. Wanneer u opnieuw uw voertuig voorrijdt bij de autokeuring moet u uw vorig keuringsbewijs kunnen voorleggen. Meer informaties in de rubriek Keuringsbewijs.

Uw keuringsbewijs verloren ?

U moet een duplicaat aanvragen in een keuringcentrum. Om de hieraan verbonden kosten te kennen raadpleeg de tarievenlijst.

Nuttige, niet verplichte documenten

Uitnodiging

Vooraleer uw keuringsbewijs vervalt wordt u een groene uitnodiging per post opgestuurd.
De uitnodiging om uw voertuig te laten keuren is GEEN verplicht document voor de autokeuring! Deze kaart heeft enkel als doel u eraan te herinneren dat uw voertuig moet voorgereden worden binnen de maand die de vervaldatum voorafgaan. Deze vervaldatum staat vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs. De uitnodiging herneemt ook nuttige informatie zoals de openingsuren van het centrum, de staat waarin het voertuig moet voorgereden worden en de documenten die moeten voorgelegd worden.

U kunt uw voertuig voorrijden in 1 van onze keuringscentra naar keuze.

OPGELET ! 

Indien uw voertuig een rood keuringsbewijs krijgt moet de herkeuring plaatshebben in hetzelfde centrum.

Het adressenbestand dat door de keuringscentra gebruikt wordt is afkomstig van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Indien u zonder geldige reden wordt uitgenodigd of indien de gegevens die voorkomen op de uitnodiging foutief zijn kunt u de volgende dienst contacteren:

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
DIV
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel